۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۳ شهريور   
 
 
 
 

معصومه احمدی جوپاری

کارشناس پرستاری و مسوول اتاق مواد ارتودنسی عمومی

تلفن تماس:داخلی273

   

فرحناز اسلامی نسب

اتاق موادجراحی

تلفن تماس:داخلی275

   

حمید امینیان پور

اتاق مواد تروما

تلفن تماس:داخلی289

   

معصومه ایرانمنش

اتاق مواد جراحی

تلفن تماس:داخلی275

   
 

شهلا ایوبی ماهانی

کارشناس ارشد پرستاری و مسوول اتاق مواد جامعه نگر

تلفن تماس :داخلی243

 

محمد بخشی گودیزی

اتاق مواد ترمیم عمومی

تلفن تماس:داخلی287

اسما تقی زاده

کارشناس پرستاری و مسوول اتاق مواد اطفال تخصصی

تلفن تماس:داخلی 293

   

مائده جعفرزاده

اتاق مواد اندو تخصصی

تلفن تماس:داخلی 290

   
   

سکینه جعفری براواتی

کارشناس پرستاری و مسوول اتاق مواد پروتز تخصصی

تلفن تماس:داخلی298

   

عالیه حقیقی

اتاق مواد اندو تخصصی

تلفن تماس:داخلی 290

   

بتول زحمتکش علی آباد

اتاق مواد پروتز عمومی

تلفن تماس:داخلی280

   
   
 

نیره شاه محمدی

اتاق مواداندو عمومی

تلفن تماس:289

   
 

زهرا شاهمرادی

اتاق مواد اطفال تخصصی

تلفن تماس:داخلی 283

 

   
 

مرضیه مالکی

اتاق مواد پریو عمومی 

تلفن تماس:داخلی288

   

مطهره مظاهری

کارشناس پرستاری و مسوول اتاق مواد فانتوم

تلفن تماس :داخلی300

   

حمید معین

کارشناس پرستاری و مسوول اتاق مواد ترمیم عمومی

تلفن تماس: داخلی287

 

   

مریم میرحسینی گوکی

اتاق مواد اندو عمومی

تلفن تماس:داخلی289

   

فرزانه میرزادی گوهری

اتاق مواداطفال تخصصی

تلفن تماس:داخلی283

   
  

حمیده هابیلی افشار

اتاق مواد ارتو تخصصی

تلفن تماس:286

   

آذرولی آبادی

اتاق موادپروتز 

تلفن تماس:داخلی269

   
   
 

عاطفه سلیمانی فرد

 کارشناس پرستاری و مسوول اتاق مواد جامعه نگر

تلفن تماس:داخلی243

 

   
 

زهرا عبدل زاده

ترمیم تخصصی

تلفن تماس:داخلی281

   
 

نسترن تاج آبادی

 اتاق مواداندو تخصصی

تلفن تماس:داخلی290

   
 

فاطمه رستم گوهری

اتاق مواد تخصصی اطفال

تلفن تماس:داخلی283

 

مهدیه پورموسی

اتاق مواد پروتز تخصصی

تلفن تماس:داخلی298

انسیه سادات زنگی آبادی

کارشناس پرستاری و مسوول اتاق موادپریو تخصصی

تلفن تماس:داخلی288

 

مرضیه فتاحی

اتاق مواد بیماریها

تلفن تماس:داخلی255