۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر   
 
دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

 


 

مدیرگروه

مرتضی تولایی

Phd سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

 

 

دکتر مریم فرزادمقدم

Phd سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

 

 

   

دکتر فاطمه نجمی نوری

Phd سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

 

   

دکتر نعیمه هاشمی نژاد

Phd سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

 

 

   

دکتر فرشته عمرانی

مربی -دندانپزشک

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 243

 

 

   
 

دکتر محمدرضا سیف الدینی

مربی-دندانپزشک

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

   

 

  

 

   

                     

           >> بازگشت به صفحه قبل