۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

  

آموزش در عرصه

 

آموزش در عرصه شامل حضور دانشجویان  دندانپزشکی کرمان در

 

بیمارستانها

 

درمانگاهها

 

مناطق محروم

 

مدارس

 

مهدکودکها

و

 

مراکز معلولین

 

می باشد که به انجام فعالیتهای خیرخواهانه میپردازند.