۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

 

 

احمد حجت

لابراتواریست

تلفن تماس:داخلی297

 

   
 

حمیدرضا جلالی

لابراتواریست

تلفن تماس:داخلی297

 

   

سید احمد سید باقری

لابراتواریست

تلفن تماس:داخلی297

 

   

حسین حسنی سعدی

اتاق مواد لابراتوار

تلفن تماس:داخلی297