۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

 

 جلسات دفاع برگزار شده در تابستان و پاییز 99 

 

 

به این عزیزان تبریک گفته و موفقیتشان را از پروردگار متعال خواهانیم

 

 

 

جلسات دفاع برگزار شده در مردادو شهریور ماه99
 

 

 

جلسات دفاع برگزار شده در مهرماه 99