۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

 

 

 

مسئول خدمات

محمد منصوری 

تلفن تماس:داخلی212

   

مسئول اتوکلاو

معصومه موسی پور

تلفن تماس:237

 

   

خدمات

صادق سلطانی نژاد

تلفن تماس:212

 

   

خدمات

عباس شیخ حسنی

تلفن تماس:212

   

خدمات

محمد صادق طبع

تلفن تماس:212

   

خدمات

حسن صادقی

تلفن تماس:212

   

خدمات

کبری عاقلی

تلفن تماس:212

   

خدمات

مهین رضایی

تلفن تماس:212

   

خدمات

شهین رضایی

تلفن تماس:داخلی212

   
 

باغبانی

محمد محمدی

 

   
 

باغبانی

سعید اسلامی

 

 
 
 
شرح ظایف:
 
کلیه امور مربوط به خدمات