۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

نگهبانی

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 

 رضا بنی‌اسد عسکری

نگهبان

250

اکبر رضایی گزکی

نگهبان

250

 

 محمدرضاعامری

نگهبان

250

 

 

شرح وظایف

نظارت دقیق بر حوزه استحفاظی و گزارش موارد مشکوک در اسرع وقت به مسئول مافوق

شناسایی کامل محوطه نگهبانی و دانستن اینکه از چه چیزی حفاظت می کند.

رعایت احترام در برخورد با مقامات مسئول شناخته شده.

رعایت شئونات اداری و اخلاقی در برخورد با ارباب رجوع

گزارش هر گونه برخورد غیراصولی و توهین آمیز از جانب دیگران به مسئول مافوق و خودداری از برخورد مستقیم با افراد

گزارش هرگونه مسئله خلاف مشاهده شده در اسرع وقت به مسئول مافوق

کنترل و بازرسی مستمر حوزه تحت حفاظت به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی

نظارت و کنترل دقیق رفت و آمد مراجعین به حوزه استحفاظی اعم از کارمند و غیره .....

بازرسی و کنترل وسایل همراه (کیف ، ساک و بسته و ...) در صورت مشکوک بودن

جلوگیری از ورود ارباب رجوع بدون برگ ملاقات و کارت شناسایی مجاز

رسیدگی سریع به امور مراجعین و جلوگیری از ازدحام افراد در محل نگهبانی

جلوگیری از پارک هر گونه وسایل نقلیه موتوری غیر مجاز در محدوده سازمان

دریافت برگ خروج اجناسی که از سازمان خارج می گردد و جلوگیری از هر گونه کالای فاقد برگه خروج

جلوگیری از ورود پرسنل و اشخاص بدون هماهنگی و اعلام قبلی مسئولین در ایلام تعطیل به سازمان ( اقامت شبانه در سازمان بدون کسب مجوز بطور کلی ممنوع است)

گزارش کتبی کلیه مسائل مهم به مقام مافوق پس از پایان پست نگهبانی

نصب شماره تلفن های حوزه انتظامی ، آتش نشانی ، بیمارستان و ....... منطقه در محل پست نگهبانی.