۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

کتابخانه

 

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

داخلی

   

فروغه منتجب

مسئول  کتابخانه

32119021

 

240

 

محمدرضا رشیدی

کتابدار

32119021

 

240

 

طاهره سهرابی

کتابدار

32119021

 

240

 

 
شرح وظایف:
 
گردآوری و سازماندهی مجموعه ای مناسب از منابع عمومی و تخصصی
 
سازماندهی نظام مند و موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
 
الکترونیکی کردن اطلاعات منابع و خدمات کتابخانه و استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود
 
ارائه خدمات امانت و تحویل کتب به گروه های هدف دانشکده
 
کاربست روش های پیشرفته برای ذخیره و بازیابی و انتشار اطلاعات