۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

دفتر ریاست

 

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 

 مرضیه علوی

مسئول دفتر ریاست

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به دفتر ریاست دانشکده

تنظیم وقت جلسات وملاقاتهای ریاست دانشگاه

پاسخگویی و راهنمایی مراجعین حضوری و تلفنی

 پیگیری نامه های ارجاعی ریاست دانشکده

ارسال نامه های حوزه ریاست از طریق نمابر

 نظارت و پیگیری امور مرتبط به حوزه کاری