۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

 

مسئول انبار

رضا عبدالهی

تلفن تماس:داخلی227

 

 

 

 

 

انباردار

امیرباغی زاده

تلفن تماس:داخلی227

 

 

 

 

انباردار

منصورپورخلفیان

تلفن تماس:داخلی227

 

 

 

 

 

 
 
 

امین اموال

 

امین اموال

بتول معینی اقطاعی

تلفن تماس:داخلی217

 

 

 

 

درآمد

 

 

درآمد

میترا منتظری

تلفن تماس:داخلی217

 

 

 

تدارکات

 

 

مسئول واحد

حمید زنگی آبادی

تلفن تماس:3212300-034

 

 

 

 

 

تدارکات

دلارام جهانگرد

تلفن تماس:3212300-034