۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۱ دي   

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

زهرا قرائی پاریزی

مسئول واحد

32122472-034

فاطمه رکابدار

کارشناس

32122472-034

 
 
 

   

شرح وظایف:


اطلاع رسانی سریع و به موقع مصوبات جد ید وزارتخانه و دانشگاه، بخشنامه ها ، اطاعیه ها و آیین نامه ها به دانشجویان ) از طریق ایمیل، تابلواعلانات تحصیلات تکمیلی و سایت دانشکده( و مد یران گروه ها در صورت لزوم

انتخاب واحد ترم اول کل یه پذ یرفته شدگان در تمام مقاطع تحصیلات تکمیلی برابر دستور العمل ها و مقررات مربوطه

هماهنگی و پیگیری در خصوص برگزاری جلسات معارفه دانشجویان دستیاری و دکترا

جد ید الورود

پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل آموزشی)درخواست مرخصی تحصیلی تا تمد ید سنوات( و پژوهشی )از دریافت فرمهای مربوط به تعیین استاد راهنما تا دفاع نهایی

انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و برگزاری آزمون ارتقا دستیاران و بورد تخصصی دستیاران در سامانه های معرفی شده از طرف وزارتخانه و سنجش پزشکی کشور

مکاتبه با گروه ها جهت اعلام دروس پیشنهادی هر مقطع تحصیلی در هر نیمسال تحصیلی

مکاتبه با گروه های آموزشی جهت معرفی اساتید دروس در هر نیمسال تحصیلات

مکاتبه با معاونت آموزشی دانشکده پزشکی جهت معرفی اساتید از دانشکده های د یگر در هر نیمسال تحصیلی

تعریف دروس مربوط به مقاطع دستیاری و دکتری هر نیمسال تحصیلی در سیستم سما

-اعلام برنامه کلاسی و زمان دقیق برگزاری امتحانات پایان ترم براساس تقویم دانشگاهی

هماهنگی با نمایندگان کلاسها)دانشجویان( جهت انجام امور مربوط به کلاسها

نظارت بر امور برگزاری به موقع کلاسها و وارد کردن نمرات به موقع در پایان ترم هر نیمسال تحصیلات

بررسی پرونده دانشجویا ن و انجام مکاتبات الزم از قبیل درخواست مرخصی – میهمانی- حذف در ترم حذف واحد وغیره

 مکاتبات مربوط به درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان برا ی ارائه به سازمان ها و ادارات

 بررسی وضعیت پرونده و پیگیری مشکلا ت خاص دانشجویان مشروط – تمد ید سنوات – انصرافی و بازگشت به تحصیل

بررسی گزارشات دانشجویان از نظر گواهی کارکرد فعالیت ماهانه و مرخصی دانشجویان دکتری از گروه مربوطه و ارجاع آن به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 تهیه گزارش تحصیلی دانشجویان برا ی طرح مشکالت و مسائل آنان در ، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/ دانشگاه و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

حضور در جلسات شورا ی تحصیلات تکمیلی دانشکده ، تنظیم صورتجلسه شورا جهت امضا و ارسال آن به ریاست دانشکده ،معاونت آموزشی دانشکده و مد یران گروهها و نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروهها

 معرفی دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 اعالم زمان آزمون جامع و اسامی هیات ممتحنین از گروه مربوطه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 ارسال دعوتنامه ها ی نما یندگان پژوهشی ، آموزشی و داوران جهت حضور در آزمون جامع

 -معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت حضور در آزمون جامع

 تهیه فرم های مربوطه ، انجام هماهنگی های لازم ، برگزار ی آزمون جامع در روزهای مقرر و ارسال نمرات آزمون دانشجویان به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 اطلاع نتیجه نهایی آزمون جامع به هر یک ازدانشجوی ان بعد از اعلام توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی

 بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان

آماده نمودن فرم ها و دعوتنامه داوران جهت برگزار ی جلسه دفاع

هماهنگی با گروه آموزشی مربوطه جهت معرفی نماینده در برگزار ی جلسه دفاع

 اخذ تعهد یک ماهه از دانشجو جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی بعد از دفاع

بایگانی و نگهداری سوابق تحصیلات دانشجویان

 پیگیری تحویل س ی د ی پایان نامه به کتابخانه مرکزی

 به روزرسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی

 پیگیری کلیه نامه ها و سایر امور محول