۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ دي   

 

معرفی پرسنل

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 

زهرا قرائی پاریزی

مسئول واحد

034-32122472

 

فاطمه رکابدار

کارشناس

034-321224720

 

 

 

 

 

شرح وظایف:


اطلاع رسانی سریع و به موقع مصوبات جدید وزارتخانه و دانشگاه، بخشنامه ها ، اطاعیه ها و آیین نامه ها به دانشجویان ) از طریق ایمیل، تابلواعلانات تحصیلات تکمیلی و سایت دانشکده( و مد یران گروه ها در صورت لزوم

 

انتخاب واحد ترم اول کل یه پذ یرفته شدگان در تمام مقاطع تحصیلات تکمیلی برابر دستور العمل ها و مقررات مربوطه

 

هماهنگی و پیگیری در خصوص برگزاری جلسات معارفه دانشجویان دستیاری و دکترا جدیدالورود

 

پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل آموزشی)درخواست مرخصی تحصیلی تا تمد ید سنوات( و پژوهشی )از دریافت فرمهای مربوط به تعیین استاد راهنما تا دفاع نهایی

انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و برگزاری آزمون ارتقا دستیاران و بورد تخصصی دستیاران در سامانه های معرفی شده از طرف وزارتخانه و سنجش پزشکی کشور

 

-مکاتبه با گروه ها جهت اعلام دروس پیشنهادی هر مقطع تحصیلی در هر نیمسال تحصیلی

 

-مکاتبه با گروه های آموزشی جهت معرفی اساتید دروس در هر نیمسال تحصیلات

 

مکاتبه با معاونت آموزشی دانشکده پزشکی جهت معرفی اساتید از دانشکده های د یگر در هر نیمسال تحصیلی

 

تعریف دروس مربوط به مقاطع دستیاری و دکتری هر نیمسال تحصیلی در سیستم سما

 

-اعلام برنامه کلاسی و زمان دقیق برگزاری امتحانات پایان ترم براساس تقویم دانشگاهی

 

هماهنگی با نمایندگان کلاسها)دانشجویان( جهت انجام امور مربوط به کلاسها

 

نظارت بر امور برگزاری به موقع کلاسها و وارد کردن نمرات به موقع در پایان ترم هر نیمسال تحصیلات

 

بررسی پرونده دانشجویا ن و انجام مکاتبات الزم از قبیل درخواست مرخصی – میهمانی- حذف در ترم حذف واحد وغیره

 

 مکاتبات مربوط به درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان برا ی ارائه به سازمان ها و ادارات

 

 بررسی وضعیت پرونده و پیگیری مشکلا ت خاص دانشجویان مشروط – تمد ید سنوات – انصرافی و بازگشت به تحصیل

 

بررسی گزارشات دانشجویان از نظر گواهی کارکرد فعالیت ماهانه و مرخصی دانشجویان دکتری از گروه مربوطه و ارجاع آن به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 تهیه گزارش تحصیلی دانشجویان برا ی طرح مشکالت و مسائل آنان در ، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/ دانشگاه و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

 

حضور در جلسات شورا ی تحصیلات تکمیلی دانشکده ، تنظیم صورتجلسه شورا جهت امضا و ارسال آن به ریاست دانشکده ،معاونت آموزشی دانشکده و مد یران گروهها و نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروهها

 

 معرفی دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 -اعالم زمان آزمون جامع و اسامی هیات ممتحنین از گروه مربوطه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 -ارسال دعوتنامه ها ی نما یندگان پژوهشی ، آموزشی و داوران جهت حضور در آزمون جامع

 

 -معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت حضور در آزمون جامع

 

 -تهیه فرم های مربوطه ، انجام هماهنگی های لازم ، برگزار ی آزمون جامع در روزهای مقرر و ارسال نمرات آزمون دانشجویان به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 اطلاع نتیجه نهایی آزمون جامع به هر یک ازدانشجوی ان بعد از اعلام توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 -انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی

 

 -بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان

 

آماده نمودن فرم ها و دعوتنامه داوران جهت برگزار ی جلسه دفاع

 

هماهنگی با گروه آموزشی مربوطه جهت معرفی نماینده در برگزار ی جلسه دفاع

 

 اخذ تعهد یک ماهه از دانشجو جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی بعد از دفاع

 

-بایگانی و نگهداری سوابق تحصیلات دانشجویان

 

 پیگیری تحویل سی دی پایان نامه به کتابخانه مرکزی

 

 به روزرسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی

 

 پیگیری کلیه نامه ها و سایر امور محول