۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

دانشکده دندانپزشکی>آیین نامه ها و جلسات>آیین نامه های پژوهشی>آیین نامه تصویب طرحها

 

آيين نامه تصويب طرحهاي تحقيقاتي غير متمرکز 

 

نظر به اهميت تسهيل هر چه بيشتر انجام پژوهشهاي علوم پزشکي در سطح دانشگاه و کاهش زمان تصويب طرحهاي پژوهشي ، مطابق اين آيين نامه و پس از تصويب آن توسط شوراي پژوهشي دانشگاه ، دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي کرمان مجاز خواهند بود طرحهاي پژوهشي خود را تا سقف مشخصي که شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين مي نمايد رأساً تصويب و اجرا نمايند. اين نوع طرحها از اين پس در آيين نامه طرحهاي پژوهشي غير متمرکز ناميده 
مي شوند.

ماده ۱: هر دانشکده يا مرکز تحقيقاتي مي تواند متناسب با فعاليتهاي پژوهشي سرانه اعضاي هيئت علمي خود از طرحهاي پژوهشي غير متمرکز استفاده نمايد.

تبصره ۱: هر عضو هيئت علمي مي تواند به عنوان مجري در آن واحد حداکثر يک طرح پژوهشي غير متمرکز در حال اجرا از هر واحد ذکر شده در ماده ۲ با سقف حداکثر ۳ طرح داشته باشد.

ماده ۲: با توجه به تفاوت ماهيت پژوهش در دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي مختلف و فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي هر دانشکده يا مراکز تحقيقاتي، سقف هزينه طرح هاي پژوهشي غير متمرکز به شرح زير خواهد بود.

 

دانشکده ها

سقف هزينه (ريال)

دانشکده بهداشت

۰۰۰/۰۰۰/۱

دانشکده پرستاري

۰۰۰/۰۰۰/۱

پزشکي

۰۰۰/۰۰۰/۱۵

پيراپزشکي

۰۰۰/۰۰۰/۱

داروسازي

۰۰۰/۰۰۰/۱۵

دندانپزشکي

۰۰۰/۰۰۰/۱۵

مديريت و اطلاع رساني

۰۰۰/۰۰۰/۱

مرکز تحقيقات فيزيولوژي

۰۰۰/۰۰۰/۱۵

شوراي پژوهش در آموزش پزشکي

۰۰۰/۰۰۰/۱

تبصره ۲: در سال اول انجام اين آيين نامه تعداد طرحهاي غير متمرکز حداکثر تا اعضاء هيئت علمي هر دانشکده يا مراکز تحقيقاتي خواهد بود. در صورتي که سرانه طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده کمتر از سقف هزينه مصوب، به تصويب شوراي پژوهشي دانشکده برسند، دانشکده مجاز است به اندازه مابه التفاوت حاصله، طرحهاي تحقيقاتي اضافه بز سقف به تصويب برساند.

تبصره ۳: قسط آخر طرحهاي پژوهشي غير متمرکز نيز همانند ساير طرحهاي پژوهشي با ارائه پذيرش مقاله علمي پژوهشي خارجي يا داخلي قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۳: پروپوزال هر طرح پژوهشي غير متمرکز پس از تصويب در گروه مربوطه و شوراي پژوهشي دانشکده يا مرکز تحقيقاتي جهت عقد قرارداد انجام طرح به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد.

ماده ۴: در پايان هر سال، شوراي پژوهشي دانشگاه مطابق عملکرد هر دانشکده يا مرکز تحقيقاتي نسبت به اصلاح سهميه و سقف اعتبار طرحهاي غير متمرکز اقدام خواهد نمود.

ماده ۵: نظارت طرحهاي پژوهشي غير متمرکز همانند طرحهاي پژوهشي عادي اعمال گرديده و شوراي پژوهشي دانشگاه مستقيماً جهت هر طرح پژوهشي غير متمرکز يک ناظر مشخص خواهد نمود.

تبصره ۴: هزينه نظارت بر طرحهاي غير متمرکز برابر ۱۰ درصد هزينه پرسنلي هر طرح بوده منوط به آنکه از ۲۰% اعتبار کل طرح تجاوز ننمايد. هزينه نظارت بر طرح پژوهشي مازاد بر سقف اعتبار تصويبي هر طرح پيش بيني خواهد شد.

اين آئين نامه مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره در جلسات مورخ ۲۳/۳/۸۴ و ۳۰/۳/۸۴ شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب و از تاريخ ۳۰/۳/۸۴ قابل اجرا مي باشد.

 

>> بازگشت به صفحه قبل