۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

دانشکده دندانپزشکی>آیین نامه ها و جلسات>آیین نامه های پژوهشی>آیین نامه فعالیت شوراها

آئين نامه تشكيل و فعاليت شوراهاي پژوهشي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان مصوبه شورای پژوهشي دانشگاه

بسمه تعالي

آئين نامه تشكيل و فعاليت شوراهاي پژوهشي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه

به منظور برنامه ريزي، اشاعه، تسهيل و ارتقاء كيفيت فعاليت هاي پژوهشي در سطح دانشكده ها و تشويق و ترغيب هر چه بيشتر اعضاء هيئت علمي دانشگاه در جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي و بر اساس آيين نامه مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراهاي پژوهشي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان مطابق اين آيين نامه تشكيل و فعاليت مي نمايند.

ماده ۱ـ تعريف: : شوراي پژوهشي دانشكده مرجعي است كه به منظور پيگيري و اجراي وظايفي كه طبق ماده ۴ اين آيين نامه به آن محول مي شود، تشكيل مي گردد.

ماده ۲ـ تركيب شورا : اين شورا در هر دانشكده كه داراي حداقل سه گروه آموزشي باشد، با تركيب زير تشكيل مي گردد:

الف ـ رئيس دانشكده

ب ـ معاون پژوهشي دانشكده

تبصره ۱ـ‌ چنانچه دانشكده فاقد معاونت پژوهشي باشد مسئوليت امور مربوطه با معاونت آموزشي پژوهشي هر دانشكده مي باشد.

ج ـ يك نماينده حايز شرايط بند ۱ ماده ۳ اين آيين نامه از هر گروه آموزشي به انتخاب اعضاي گروه و معرفي مدير گروه مربوطه به معاونت پژوهشي دانشكده.

تبصره ۲ـ در مورد دانشكده هايي كه داراي بيش از ۷ گروه آموزشي باشند، معاونت پژوهشي دانشكده از بين نمايندگان معرفي شده به شرح بند ج ، ۷ نفر را انتخاب مي نمايد.

د ـ يك نفر از اعضاي هيئت علمي صاحب نظر در امور پژوهشي دانشگاه به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده و تأييد رياست دانشكده

هـ ـ يك نفر مشاور اپيدميولوژي يا آمار حياتي به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده و تأييد رياست دانشكده

تبصره ۳ـ ابلاغ اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بوسيله رئيس دانشكده به مدت ۲ سال صادر و به اطلاع معاونت پژوهشي دانشگاه مي رسد. انتخاب مجدد اعضا با طي مراحل قبلي بلامانع است.

تبصره ۴ـ عدم حضور هر يك از اعضاء شورا در سه جلسه متوالي يا ۵ جلسه متناوب در سال به منزله انصراف از عضويت در شورا تلقي مي گردد.

 

ماده ۳ ـ ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشكده :

بند ۱ـ اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بايد در زمينه هاي تحقيقاتي فعاليت داشته، دوره هاي روش تحقيق را گذرانده و داراي حداقل يك طرح تحقيقاتي خاتمه يافته يا يك مقاله پژوهشي منتشر شده باشند.

بند ۲ـ شوراي پژوهشي دانشكده حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل مي شود. در صورت لزوم به صلاحديد معاون پژوهشي دانشكده جلسات فوق العاده نيز برگزار خواهد نمود.

بند ۳ـ جلسات شوراي پژوهشي دانشكده با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ مي گردد.

تبصره ۳ـ معاونت پژوهشي هر دانشكده رابط شورا با حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد و به عنوان عضو شوراي پژوهشي دانشگاه در جلسات شورا شركت مي نمايد.

بند ۴ـ براي تشكيل شورا حضور معاون پژوهشي دانشكده يا جانشين وي (از اعضاي شورا كه قبلا² مشخص و معرفي شده است) به عنوان رئيس جلسه الزاميست.

بند ۵ ـ مصوبات شوراي پژوهشي دانشكده بايد طي صورتجلسه اي به امضاي شركت كنندگان حاضر در جلسه رسيده و پس از هر جلسه يك نسخه از آن جهت حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.

بند ۶ ـ طرحهاي ارائه شده از سوي پرسنل شاغل در واحدهاي ديگر دانشگاه، قبل از ارسال به شوراي پژوهشي دانشگاه بر حسب موضوع طرح به گروه و دانشكده مربوطه ارجاع و مراحل بعدي را طي مي نمايد.

ماده ۴ : وظايف شوراي پژوهشي دانشكده :

بند ۱ ـ بررسي و تدوين سياستهاي پژوهشي هر دانشكده با توجه به برنامه ها و خط مشي پژوهشي دانشگاه

بند ۲ ـ بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي ارسالي از هر گروه آموزشي پژوهشي و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه.

تبصره ۴ : شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند در صورت لزوم و با تأييد معاون پژوهشي دانشكده، بررسي و اظهار نظر طرحهاي تحقيقاتي را به كميته هاي تخصصي و يا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد.

تبصره ۵ : در مورد دانشكده هاي خارج از مركز استان كه حائز شرايط تشكيل شوراي پژوهشي نمي باشند طرحها پس از بررسي در گروه مربوطه جهت بررسي به شوراي پژوهشي دانشكده مادر در مركز استان ارسال مي گردد.

بند ۳ـ بررسي و پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه و علاقه در اعضاي هيئت علمي دانشكده جهت افزايش فعاليت هاي پژوهشي مؤثر.

بند ۴ـ اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني معقول بين فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در سطح دانشكده با همكاري معاونت آموزشي و شوراي آموزشي دانشكده

بند ۵ـ بررسي و اظهار نظر در باره موارديكه از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه به شوراي پژوهشي دانشكده ارجاع مي گردد.

بند ۶ـ تشويق انجام پژوهش هاي بين گروهي و فراهم نمودن زمينه لازم جهت راه اندازي و هماهنگي اينگونه پژوهش ها با توجه به نيازها و اولويت هاي تحقيقاتي.

بند ۷ ـ تشويق مجريان طرح ها به ارائه نتايج پژوهش هاي انجام گرفته به مؤسسات ذيربط و انتشار نتايج پژوهش ها در سطح ملي و بين المللي.

بند ۸ـ تهيه گزارش ساليانه فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و معرفي پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه.

بند ۹ـ بررسي و ارائه نظر مشورتي در مورد سمينارها، كنگره ها و كارگاه هاي پيشنهادي، ارجاع شده از سوي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه.

ماده ۵ ـ چگونگي و سير بررسي طرح هاي تحقيقاتي :

بند ۱ـ شوراي هر گروه آموزشي پژوهشي (متشكل از حداقل دو سوم اعضاي هيئت علمي گروه)، طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده بوسيله اعضاي گروه را بطور دقيق از نظر پايه علمي و جوانب تخصصي بررسي و در صورت تصويب، طي صورتجلسه اي با امضاي مدير گروه مربوطه، جهت بررسي به شوراي پژوهشي دانشكده ارسال مي دارد.

بند ۲ ـ شوراي پژوهشي دانشكده طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي از سوي گروه ها را از نظر متدولوژي تحقيق و تا حد لازم از نظر كليات علمي، عملي و اخلاقي بررسي و در صورت تصويب از طريق معاون پژوهشي دانشكده به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي دارد.

بند ۳ـ شوراي پژوهشي دانشگاه، طرحهاي تحقيقاتي را بطور دقيق و كارشناسي از نظر متدولوژي ، هزينه ها و اولويت هاي كشوري و منطقه اي و در صورت لزوم از نظر جنبه هاي علمي و اخلاقي كه بصورت موردي پيش خواهد آمد مورد بررسي قرار مي دهد.

اين آيين نامه مشتمل بر ۵ ماده، ۱۷ بند و ۵ تبصره در جلسات مورخ ۲۵ فروردين و اول ارديبهشت ماه هشتادو و دو به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده است.

 
>> بازگشت به صفحه قبل