۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

دانشکده دندانپزشکی>آیین نامه ها و جلسات>آیین نامه های پژوهشی>آیین نامه معادل سازی

 

آيين نامه  معادل سازي فعاليت هاي پژوهشي در قالب واحدهاي آموزشي براي اعضاء هيئت علمي آموزشي مصوب شورای پژوهشی مورخه ۱۹/۴/۸۵

 

به منظور تشويق اعضاء هيئت علمي به انجام فعاليت هاي پژوهشي، در جلسه شوراي پژوهشي مورخه ۱۹/۴/۸۵ به پيشنهاد کميسيون پژوهشي شوراي دانشگاه، آيين نامه زير مورد بررسي و تصويب قرار گرفت تا فعاليت پژوهشي اين اعضاء بصورت واحدهاي معادل آموزشي جزء واحدهاي موردنياز براي رسيدن به ۱۰۰%  تمام وقتي آنان محسوب گردد.

۱- به اعضاء هيئت علمي که داراي طرح هاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي مي باشند حسب مورد معادل ۱ تا ۵ واحد آموزشي در هر نيسمال بشرح زير تعلق مي گيرد.

الف – طرح هاي تحقيقاتي طويل المدت با زمان اجراي ۲ سال به بالا با توجه به پيشرفت کار و گزارش آن به مديريت پژوهشي و پس از  تإييد پيشرفت کار به ازاء هر شش ماه ۲ واحد (حداکثر ۸ واحد براي يک طرح) قابل احتساب است و در صورت ارائه پايان طرح در موعد مقرر يک واحد ديگر اضافه مي گردد.

ب -  طرح هاي تحقيقاتي با زمان اجراي تا ۶ ماه پس از گزارش پايان طرح معادل ۲ واحد و براي طرح هاي تا يکسال براي هر ۶ ماه ۲ واحد و در صورتي که بيش از يکسال به طول بيانجامد بازاء هر شش ماه ۲ واحد (حداکثر ۸ واحد) قابل احتساب است. در صورت ارائه پايان طرح يک واحد ديگر اضافه مي گردد.

تبصره ۱:

در صورتي که فردي بيش از يک طرح در حال اجرا داشته باشد مي تواند از طرح دوم هم مانند طرح اول (۲ واحد به ازاء هر شش ماه) و از بقيه طرح ها تا سقف ۵ واحد بازاء هر شش ماه دريافت نمايد.

تبصره ۲:
 در مورد طرح هاي تحقيقاتي که بخشي از بودجه آنها خارج از دانشگاه تامين مي شود به ازاي هر ۲۰ درصد بودجه جذب شده، ده درصد به کليه ضرايب بند اول فوق اضافه مي شود.

۲- اعضاء هيئت علمي که اقدام به چاپ مقالات علمي نمايند حسب مورد ۱ تا ۵/۳ واحد آموزشي با سقف ۵ واحد به شرح زير تعلق مي گيرد.

الف – مقالات چاپ شده در مجلات index شده بين المللي تا ۵/۳ واحد و مجلات index نشده خارجي ومجلات انگلسي داخلي ۵/۲ واحد مبناي وضعيت ايندکس مجلات، وضعيت ايندکس شدن مجلات در تاريخ چاپ روي جلد آن مي باشد.

ب – مقالات پژوهشي چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي داخلي مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي يا وزارت تحقيقات و فناوري، ۵/۱ واحد.

ج – مقالات چاپ شده در مجلات علمي ترويجي و مقالات مروري، سريالي و موردي داخلي و مجلاتي که در ليست وزارت متبوع وجود ندارد ولي سطح انتشار کشوري دارند، ۱ واحد.

تبصره ۳:

 واحد آموزشي مقالات و طرح هاي تحقيقاتي بر اساس دستورالعمل آيين نامه ارتقاء و متمم آن مصوب شوراي پژوهشي مورخه ۱۰/۱۱/۸۴ که در زير مي آيد بين نويسندگان مقاله يا مجريان و همکاران اصلي طرح ها تقسيم مي گردد.

 

 

تعداد همکاران

سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتيار اوليه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

۱

۱۰۰

 

 

 

 

 

۲

۷۰

۳۰

 

 

 

 

۳

۵۰

۲۵

۲۵

 

 

 

۴

۴۰

۲۰

۲۰

۲۰

 

 

۵

۴۰

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

 

۶

۴۰

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

 

تبصره 4:

 در صورتي که عضو هيأت علمي هر دو فعاليت اجراي طرح تحقيقاتي و چاپ مقاله را در طول يک شش ماه انجام دهد مجموعه واحد معادل آموزشي نامبرده مي تواند تا سقف ۷ واحد افزايش يابد

۳- شرکت در کنگره هاي بين المللي با داشتن خلاصه مقاله معادل ۱ واحد و کنگره هاي داخلي معادل ۵/۰ واحد واحد معادل اين بند در سقف ۷ واحد مجموعه فعاليت هاي پژوهشي  (تبصره ۴) قرار مي گيرد.

۴- در مورد پستهاي اجرايي حوزه معاونت پژوهشي که حق مديريت نمي گيرند يا اعضاء شوراي هاي رسمي دانشگاه و مراکز پژوهشي مصوب، به ازاي هر ۵۰ ساعت ۱ واحد و جهت شوراهاي غير مصوب به ازاي هر ۱۰۰ ساعت يک واحد در نظر گرفته مي شود. امتياز حاصل از اين فعاليت به سقف ۷ واحد  موضوع تبصره ۴ اضافه مي شود. به کساني که از امتياز اين بند استفاده مي کنند حق جلسه پرداخت نمي گردد.

 

 

تبصره5:

محاسبه کليه فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه در پايان هر نيسمال تحصيلي صورت  مي‌گيرد و امتياز فعاليت پژوهشي يک نيمسال قابل انتقال به نيسمال بعد نمي باشد.

 

>> بازگشت به صفحه قبل