۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

دانشکده دندانپزشکی>آیین نامه ها و جلسات>آیین نامه های پژوهشی>مستندات پرداخت حق التحقیق

 

مستندات پرداخت حق التحقيق پژوهشگران

الف- در مورد اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي موضوع آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس بند ۷ مصوبات هجدهمين جلسه هيئت امنای دانشگاه و عطف به نامه شماره ۲۰۲۷۱- مورخ ۲۵/۲/۸۱ معاونت محترم امور هماهنگي و دبير جامع، شوراها و هيئت هاي امنا، وزارت بهداشت و نيز نامه شماره ۱۴۱۹/پ مورخ ۶/۳/۱۳۸۱ معاونت محترم تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، ميزان پرداخت حق التحقيق به ازاي هر ساعت يک شصتم حقوق و مزايا تعيين گرديده است.

 

ب – در مورد اعضاي غير هيئت علمي بر اساس بند ۶ مصوبه بيست و يکمين جلسه هيئت امنا دانشگاه مورخ ۱۵/۹/۸۳ از تاريخ ۱/۱/۸۴ به شرح زير مي باشد.

 

۱- دکترا                                  ساعتي             ۱۶۰۰۰                ريال

۲- فوق ليسانس                      ساعتي             ۱۴۰۰۰                 ريال

۳- ليسانس                             ساعتي             ۱۰۰۰۰                ريال

۴- فوق ديپلم                           ساعتي              ۸۰۰۰                 ريال

۵- ديپلم                                 ساعتي              ۶۰۰۰                 ريال

 

>> بازگشت به صفحه قبل