۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

دانشکده دندانپزشکی>آیین نامه ها و جلسات>آیین نامه های آموزشی>آیین نامه استعدادهای برتر

آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

مصوب پانصد و هشتاد و نهمين جلسه مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تاريخ ابلاغ: ۰۵/۰۷/۱۳۸۵  شماره ابلاغ: ۲۸۹۴/دش

 

 

مقدمه:

    به منظور تحقق بخشيدن به تأكيد مقام معظم رهبري در «استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت‌هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه همه جانبة كشور» و در اجراي مادة ۴ اساسنامه بنياد ملي نخبگان دربارة «تعريف نخبه و احراز استعدادهاي برتر و نخبگي افراد» آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي تصويب مي‌شوددر اين آيين نامه «بنياد ملي نخبگان كشور» به اختصار «بنياد» و دو وزارتخانة‌«علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصار «وزارتين علوم وبهداشت» ناميده مي‌شود.

 

ماده ۱ـ هدف

منطقي كردن و تعريف شاخص‌هاي علمي، استانداردسازي معيارها و فرايندهاي شناسايي و معرفي نخبگان و استعدادهاي برتر هر بخش.

 

ماده ۲ـ تعريف نخبه و استعداد برتر

۱ـ۲ـ «نخبه» به استناد ماده ۴ اساسنامه بنياد به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي‌شود كه اثرگذاري وي در توليد و گسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ سازي و مديريت كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد و گسترش دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و اعتلاي جامعه انساني كشور گردد.

 ۲-۲- «استعداد برتر» به فردي اطلاق مي‌شود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولي هنوز زمينه‌هاي لازم براي شناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده است.

تبصره ۱: تعاريف فوق شامل استعدادهاي برتر و نخبگان بخشهاي مختلف از قبيل علمي و فناوري، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، هنري و مديريتي مي‌باشد.

 

تبصره ۲: تعريف و شرايط احراز نابغگي و نحوه حمايت از نوابغ توسط بنياد پيشنهاد و پس از تصويب هيئت امناء به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد.

 

تبصره ۳: استعداد برتر و نخبگي يك فرآيند پويا است و مي‌بايست تداوم شرايط در دوره‌هاي زماني مشخص در احراز نخبگي معيار قرار گيرد.

 

ماده ۳ ـ فرايند احراز استعداد برتر و نخبگي در حوزه‌هاي مختلف

۱-۳-     در تعيين و احراز شرايط نخبگي، فرآيندهاي تعريف و تجربه شده توسط نهادهاي برگزينندة ‌نخبگان هر بخش پذيرفته شده و با جهت گيري علمي و عقلايي سياست‌هاي موجود هماهنگ و معيارهاي وضع شده عنداللزوم تقويت و يا اصلاح مي‌گردد.
۲
۲- ۳ـ آيين نامه هاي موجود براي تعيين بهترينها در بخش‌هاي مختلف با رويكرد تقويتي مورد اصلاح و تصويب بنياد قرار خواهد گرفت.

 

ماده ۴ ـ شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي افرادي كه داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشند، استعداد برتر يا نخبه شناخته مي‌شوند.

۱ـ۴ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي معتبر داخلي و جهاني

الف ) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر جهاني و بين‌المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه

ب ) راه‌يافتگان مرحله نهايي المپيادهاي معتبر جهاني بين‌المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

ج نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر بين‌المللي دانشجويي با تأييد وزارتين علوم و بهداشت به عنوان نخبه

د ) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي كشور با معرفي وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

هـ ) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

 

۲ـ۴ـ برگزيدگان از ميان آزمونهاي سراسري

الف) برگزيدگان از ميان رتبه‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري مقطع كارشناسي از ميان ۱۰۰ نفر اول براي رشته‌هاي رياضي و فيزيك، ۵۰ نفر اول براي رشته‌هاي علوم تجربي، ۵۰ نفر اول براي رشته‌هاي علوم انساني و ۲۰ نفر اول براي رشته‌هاي هنر به عنوان استعداد برتر 
 

۳ـ۴ـ مخترعان و مكتشفان

الف ) برگزيدگان مسابقات و جشنواره‌هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنوارة بين‌المللي خوارزمي، جشنوارة جوان خوارزمي و جشنوارة علوم پزشكي رازي با معرفي وزارتين علوم و بهداشت و تأييد بنياد به عنوان استعداد برتر 
ب ) برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع ذيصلاح داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد به عنوان استعداد برتر (بنياد تعيين كنندة مراجع ذيصلاح است).

تبصره: جشنواره‌ها و مسابقات علمي با تأييد وزارتين علوم و بهداشت و در موارد خاص با تأييد بنياد معتبر شناخته مي‌شود
 

۴ـ۴ـ دانش آموختگان

برگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته‌هاي دانشگاهي (كارشناسي و بالاتر) داخل كشور و حوزه‌هاي علميه (سطح يك و بالاتر) با معرفي «وزارتين علوم و بهداشت» و «مديريت حوزه علميه قم و خراسان» به عنوان استعداد برتر

 

۵ـ۴ـ برترين‌هاي مسابقات علوم قرآني

برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين‌المللي با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان استعداد برتر 
تبصره: تشخيص اعتبار مسابقه با بنياد است.

 

۶ـ۴ـ شخصيتهاي برجسته علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

الف ) برگزيدگان از ميان محققان ايراني كه بر اساس معيارهاي مؤسسات معتبر اطلاعات علمي بين‌المللي و داخلي به لحاظ تعداد ارجاعات به مقالات آنها و يا ساير شاخص‌هاي مرتبط به عنوان پژوهشگران و دانشمندان ملي و بين‌المللي قرار گرفته‌اند، با معرفي وزارتين علوم و بهداشت به عنوان نخبه

ب ) برگزيدگان از ميان افرادي كه براي حل مشكلات ملي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور راهكارهاي مناسبي ارائه كرده‌اند و اين راهكارها تجربه شده و نتايج حاصل از آن به تأييد مراجع ذيربط رسيده باشد، با انتخاب بنياد به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزيدگان از ميان افرادي كه در هر يك از رشته‌ها و گروه‌هاي علمي اعم از علوم انساني و معارف اسلامي، علوم پايه، فني مهندسي، پزشكي، كشاورزي و هنر، نظريه يا تئوري جديد ارائه كرده و از سوي مراجع معتبر ملي و بين‌المللي مربوطه، تأثيرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است)

 د ) برگزيدگان از ميان مؤلفان و مترجمان كتب، نويسندگان مقالات، واعظان و شاعران كه آثار فاخر ايشان داراي نقش مهم و تأثير ويژه در توسعه مرزهاي دانش و فناوري يا تربيتي و اخلاقي در حوزه مربوط بوده است، به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است

 

۷ـ۴ـ آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ادبي و هنري برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه‌هاي موسيقي، نقاشي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي مراجع معتبر و انتخاب بنياد به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است(

 

۸ـ۴ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري

الف ) برگزيدگان از ميان اعضاي هيأت علمي كه در مراتب دانشگاهي كار ممتاز و شاخصي را انجام داده‌اند به عنوان استعداد برتر 
ب ) برگزيدگان از ميان اساتيد نمونه و ممتاز در سطح كشور براساس ضوابط وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر 
ج ) برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري براساس ضوابط وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر 
 

۹ـ۴ـ مدرسين و محققين علوم حوزوي

الف ) برگزيدگان از ميان مدرسين حوزه‌هاي علميه كشور كه تدريس مي‌نمايند، براساس ضوابط شوراي عالي حوزه علميه قم به عنوان استعداد برتر

ب ) برگزيدگان از ميان محققين برتر حوزوي با معرفي شوراي عالي حوزه علميه قم به عنوان استعداد برتر 
تبصره ۱: در مواردي كه براي «برگزيدگان» مرجع ذكر نشده است، مرجع گزينش بنياد است
 

تبصره ۲: بنياد مي تواند از ميان برگزيدگان به عنوان «استعدادهاي برتر » افرادي را به عنوان «نخبه» معرفي نمايد
 

ماده۵:

پيشنهاد استعداد برتر و نخبگي مي‌تواند هم از سوي افراد واجد شرايط و هم از سوي نخبگان و استعدادهاي برتر شناخته شده و هم از سوي نهادها و سازمانها به بنياد صورت گيرد.

 

ماده ۶:

نحوه حمايت از استعدادهاي برتر و نخبگان و ساير موارد براساس آيين نامه‌ها و ضوابطي خواهد بود كه مطابق بند ۱۱ ماده ۹ اساسنامه بنياد توسط هيأت امناء بنياد ملي نخبگان پيشنهاد و به تصويب مي‌رسد.

 

ماده ۷:

موارد خاص و همچنين موارد پيش بيني نشده يا داراي ابهام در شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي و مراجع تأييد كننده بنا به تصويب هيأت امناي بنياد ملي نخبگان خواهد بود.

 

ماده ۸:

 اين آيين نامه در ۸ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۸۵ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به پيشنهاد هيأت امناي بنياد ملي نخبگان كشور و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

 

آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

مقدمه                                                                                                         

    به منظور اعتلاي علمي كشور و تربيت چهره هاي علمي شاخص ودر راستاي برنامه ريزي توسعه پايدار كشورو به اجرا در آوردن سياستهاي هدايت وحمايت استعدادهاي درخشان در دانشگاههاي علوم پزشكي وموسسات علمي واجد شرايط  مصوب جلسه ۴۱۹ مورخ ۲۲/۲/۷۷ و جلسه ۵۰۲ مورخ۲۲/۵/۸۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين آيين نامه به تصويب رسيد.

    در اين آيين نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " وزارت"، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز آموزشي و تحقيقاتي وابسته " دانشگاه"و شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي به اختصار "شورا " ناميده مي‌شود.

 

ماده ۱-  اهداف شورا عبارتست از

۱-شناسايي افراد با استعداد و عملكردهاي درخشان، طبقه بندي آنها به شيوه هاي علمي وايجاد شرايط جهت شكوفايي آنها

۲-جذب و هدايت دانشجويان داراي استعداد درخشان درجهت رشته هايي كه اينگونه افراد داراي استعداد لازم براي آنها بوده و مورد نياز كشور و وزارت بهداشت مي باشند و حمايت مادي ومعنوي از آنان.

۳-گسترش و توان نوآوري،ابداع ،خلاقيت ،توان رهبري وكارآفريني افراد با استعداد درخشان

 

ماده ۲- وظايف شورا

۱-تعيين سياست ها، راهكارها ، تهيه و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي هدايتي و حمايتي لازم  به منظور اجرايي نمودن اهداف موضوع ماده يك.

۲-صدور مجوز اجراي برنامه هاي خاص جهت پرورش استعدادها و عملكردهاي درخشان در دانشگاهها و موسسات علمي واجد شرايط و نظارت بر نحوه اجرا و اثر بخشي و حمايت از اجراي آنها

۳-تصويب ضوابط و معيارهاي لازم جهت  تخصيص اعتبار خاص به دانشگاهها به منظور پرورش استعدادهاي درخشان

۴-  تشكيل كميته هاي تخصصي و كارشناسي براي تدوين و اصلاح طرحها، آئين نامه ها و برنامه هاي آموزشي

۵- ارائه پيشنهاد هاي لازم به مراجع درون بخشي و برون بخشي ذيربط جهت تسهيل امور حمايتي مرتبط با استعدادهاي درخشان

 

ماده ۳- اعضاء شورا

۱- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( رئيس شورا)

۲- معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت ( نايب رئيس شورا)

۳- معاون تحقيقات و فن آوري وزارت

۴- رييس سازمان سنجش آموزش كشور

۵- رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

۶- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۷- دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

۸- دبيران شوراهاي پنجگانه ( علوم پايه، پزشكي عمومي، پزشكي تخصصي ، دندانپزشكي، داروسازي) و مديركل   دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي حوزه معاونت آموزشي و امور دانشجويي

۹- رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ( دبير شورا )

۱۰- چهارنفر از اعضاء هيات علمي دانشگاهها

۱۱- يك نفر از استعدادهاي درخشان كشور

تبصره : اعضاي شورا به پيشنهاد معاون آموزشي وامور دانشجويي براي يك دوره دو ساله توسط وزيرمنصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.

 

ماده۴- جلسات شورا

شورا به دعوت دبير شورا حداقل سالي ۲ بار تشكيل جلسه  مي دهد. حضور ۳/۲ اعضاي شوراجهت  رسميت يافتن جلسات ضروري بوده و تصميمات آن بر مبناي اكثريت مطلق آراي اعضاي حاضر (۱+۵۰ % ) اعتبار مي يابند.. 

 

ماده ۵-دبيرخانه شورا

دبيرخانه شورا درمركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي  حوزه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت تشكيل و زير نظر دبير شورا اداره مي شود. رياست دبيرخانه به عهده رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي بوده كه مسئوليت اجراي كليه آيين نامه هاي مصوب را به عهده دارد.

 

ماده ۶- وظايف دبيرخانه

- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا در دانشگاهها

- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي جديد يا اصلاح آئين نامه هاي قبلي براساس مطالعات و بررسيهاي لازم توسط  گروههاي كارشناسي با استفاده از نظرات شوراهاي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و ارائه آنها جهت تصويب در شورا

- نظارت و ارزشيابي ادواري عملكرد شوراهاي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و پيشنهاد تخصيص بودجه براساس ارزشيابي انجام شده

- ابلاغ مصوبات به مراجع ذيربط

- دعوت از اعضاي شورا وتنظيم دستور كار و صورت جلسات شورا

- انجام ساير امور محوله از طرف شورا

 

ماده۷-شوراي معين

شورا داراي يك شوراي معين بوده كه وظيفه آن تفسير،تدوين وتصويب شيوه نامه هاي لازم درجهت اجراي مصوبات شورا مي باشد.

 تبصره۱: مصوبات شوراي معين درحكم مصوبات شورا بوده و لازم الاجرا مي باشد.

 

تبصره ۲: شوراي معين از معاون آموزشي،دبيران شوراهاي پنجگانه و مدير كل دفتر گسترش وارزيابي آموزش پزشكي رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، چهار  نفر از اعضاي هيئت علمي و يك نفر از استعدادهاي درخشان عضو شورا كه با حكم وزيرمنصوب مي‌گردند تشكيل مي‌گردد.

 

اين آئين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه،۷ماده و ۴ تبصره است در تاريخ ۱۳/۵/۸۶ به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و جايگزين آئين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان مورخ ۱۸/۸/۸۲ گرديد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا  مي باشد .

 

ْآيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

 

 

مقدمه

    در اجراي بند ۱ماده ۲ آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان  و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش هاي والاي اسلامي ،انساني وملي اين آيين نامه تصويب گرديد.

 

ماده ۱- به منظور رعايت اختصار واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رود.

وزارت : منظور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است.

شورا : منظور شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد.

دانشگاه : منظور هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند.

دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل دردانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت و 
دانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) ميباشد.

 

ماده ۲- دانشجويان موضوع اين آيين نامه عبارتند از :

    الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز ۵۰۰ (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

    ج- رتبه هاي اول انفرادي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوربا معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

    د – دارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تائيد وزارت

    هـ - برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) و ساير جشنواره هاي مورد تاييد وزارت با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه

    و- مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

    ز- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط

    ح- ۵/۲ % پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي(حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

   ط- رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد وPh.D  به شرح زير :

 

- در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد: تا  ۲۰ نفر  پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا ۵۰ نفر پذيرفته شده در هر رشته  دو نفراول كشوري و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از ۵۰ نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري.

- در آزمون هاي ورودي  Ph.D : در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا ۱۰نفر پذيرفته شده در هر رشته نفراول ،۲۰ -۱۱نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از ۲۰ نفر باشد در مجموع سه نفراول .

   ي- ۱% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي(حداقل يك دانشجو)به شرط كسب حداقل معدل ۵/۱۸براي دوره كارداني ، حداقل معدل ۱۸ براي دوره كارشناسي و براي مقاطع بالاتركسب معدل  ۱۷يا بيشتر در آن سال تحصيلي .

   ك- دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه  وبر اساس دستور العملي كه از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ مي شود.

 

ماده ۳– دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده ۲ (به غير از بند ي )در مقاطع كارداني و كارشناسي بايد در كل دوره معدل بيشتر از  ۱۷ و در مقاطع كارشناسي ارشد وبالاتردر كل دوره  معدل  بيشتر از۱۶ كسب نمايند .

 

تبصره۱: دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده ۲ در مقاطع كارداني و كارشناسي كه دو ترم متوالي يا متناوب  معدل كمتر از ۱۶ و در مقاطع كارشناسي ارشد وبالاتركه بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل  كمتر از۱۵ كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

 

تبصره۲: شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد.

 

ماده ۴- دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت  قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات 
آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

 

ماده ۵- دانشجويان داراي  استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم ازشاغل به تحصيل و يا فارغ التحصيل  مجازند فقط يك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت نمايند.

 

ماده ۶- حداكثر۱۰ درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته به دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره روزانه مقاطع مختلف تخصيص داده مي شود.جهت استفاده از اين سهميه شركت در آزمون و كسب حداقل  ۹۰ درصد نمره اي كه  آخرين نفر گزينش آزاد رشته/محل مربوطه به دست آورده است لازم مي باشد .

 

تبصره۱: جايابي و پذيرش دانشگاهي دانشجوياني كه حد نصاب لازم را كسب نموده اند توسط دبيرخانه هاي تخصصي مربوطه صورت مي گيرد.

 

تبصره۲ : براي استفاده از سهميه مازادكسب حداقل امتياز از حيطه هاي آموزشي ، پژوهشي ،فردي و اجتماعي لازم است كه بالاترين امتياز كسب شده ملاك عمل خواهد بود.

 

تبصره۳: چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در  شيوه نامه اي كه توسط  دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه  خواهد شد.

 

تبصره ۴:دانشجويان مشمول اين ماده مي توانند فقط يك مرتبه مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان 
فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين تسهيلات بهره مند گردند.

 

ماده ۷-دانشجويان مشمول اين آيين نامه (به استثناي دانشجويان مقاطع Ph.D  و تخصصي) مي توانند طرح نيروي انساني خود را درسازمان ها ومراكز آموزشي، پژوهشي، درماني ويا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي 
علوم پزشكي  يا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند.

 

ماده۸- دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل ۱۷ در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي يا  MPH دانشگاههاي كشور در همان شهر محل تحصيل رشته اول به تحصيل ادامه دهند.

 

تبصره۱: دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي بايست واحدهاي درسي از هر دو رشته را به نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول ، هر دو رشته را به پايان رساند.

 

 

تبصره۲: دانشجويان مشمول اين آيين نامه در مقطع دكتري حرفه اي مي توانند از تسهيلات MD-Ph.D در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند.ارائه اين تسهيلات بر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.

 

ماده ۹- به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان ونظارت بر آنها، دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحاً داراي مرتبه استادياري به بالا را بعنوان استاد مشاوردانشجو تعيين مي نمايد.

 

ماده ۱۰- دانشجوي داراي استعداد درخشان مي تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده دروس عمومي را بطور غيرحضوري بگذراند. اين دروس جزء حد نصاب واحدهاي درسي دانشجودر آن نيمسال تحصيلي منظورنمي گردد.

 

تبصره۱ : زمان دادن امتحان ابتداي نيم سال تحصيلي و كسب حداقل نمره ۱۴ به عنوان شرط قبولي لحاظ شود.

 

تبصره۲ : در خصوص دروس معارف اسلامي دانشجويان داراي استعداد درخشان حداكثر دو عنوان از مجموع ۶ عنوان دروس مذكور  ويا حداكثر۴ واحد از ۱۲ واحد فوق را مي توانند به انتخاب خود  وبا امتحان ابتداي نيمسال تحصيلي و بدون شركت در كلاس با هماهنگي گروه معارف اسلامي دانشگاه بگذرانند.

 

ماده ۱۱- دانشجوي داراي استعداد درخشان ميتواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائيدمعاونت آموزشي دانشكده مربوطه  حداكثر تا ۲۷ واحد درسي را بگذراند.

 

ماده ۱۲- دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد درخشان ، كلاس هاي  ويژه اي تشكيل دهد.

 

ماده ۱۳- دانشگاه موظف است كلاس هاي ويژه آموزش زبان،مهارتهاي رايانه اي،مديريت ، روش تحقيق وساير موارد مشابه بر اساس نياز سنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان با تخفيف ويژه تشكيل دهد.

ماده۱۴- دانشگاه مي تواند امكانات لازم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانسهاي علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

 

ماده ۱۵ - دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه  پايان نامه هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.

    تبصره : كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

 

ماده ۱۶- دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه ، بن خريد كتاب وتسهيلات استفاده از كتابخانه ها، آزمايشگاه ها ، رايانه و اينترنت و امكانات زيارتي ، تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.

 

ماده ۱۷- هزينه هاي مالي و اعتباري برنامه هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي شود.

    تبصره : مبناي تخصيص بودجه دانشگاهها نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه ها وعملكرد آنها و متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي باشد.

 

ماده۱۸- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح وتفسير آن نظر اين معاونت ملاك خواهد بود.

 

اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،۱۸ ماده و۱۲ تبصره است در تاريخ  ۳/۱۲/۸۷ به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

 

مقدمه

     در اجراي بند ۱ ماده ۲ آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان، اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد.

 

ماده ۱  تعاريف :

   در اين آيين نامه واژه هاي زير در معاني مربوطه به كار مي رود.

    وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

    دانشگاه : منظور هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.

    دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيلان دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.

   مقطع پايين تر: منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.

   مقطع بالاتر: منظور دوره تحصيلي بلافاصله بعدي دانشجو است.

 

ماده ۲ – پذيرش بدون آزمون

دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند۱-۲ اين ماده مي توانند با رعايت شرايط مقرر، بدون شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.

 

۱-۲ – دانشجويان براي برخورداري از مزاياي مقرر در ماده ۲ بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- مقطع كارداني:

۱- دانشجوي ممتاز دوره كارداني (پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشور)كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل ۱۸ در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود.(به تاييد معاونت آموزشي دانشگاه)

۲-  دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارداني به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

تبصره : دانشجويان مشمول بند الف-۱ توسط دانشگاه هاي پذيرش دهنده (مقصد) و بر اساس ضوابط مربوطه به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد. و معرفي و جايابي دانشجويان نمونه كشوري بند الف-۲ از طريق مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت خواهد بود.

 

 

ب- مقطع كارشناسي:

۱-  دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل ۱۷در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهارنيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين جزء ۱۰% برتر فارغ التحصيلان هم رشته با ورودي مشترك باشد.

۲- دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل ۱۷ در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود .

۳-     دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارشناسي به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

  ۲-۲ - معرفي دانشجويان مشمول بندهاي )ب-۱(و )ب-۲(و )ب-۳( در رشته مرتبط به دانشگاه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت انجام خواهد شد و سهميه دانشجويان نمونه كشوري جدا از سهميه دانشجويان ممتاز( بند ب-۱و۲ ) خواهد بود.

    دانشگاه بايد رتبه هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناسي را كه واجد شرايط آيين نامه مي باشند(مشمولين بندهاي ب-۱و ب- ۲ ) بر اساس جدول تخصيص امتياز مربوطه، امتياز بندي نموده و با توجه به ظرفيت رشته ها و امتياز كسب شده، متقاضيان را اولويت بندي و با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مردادماه هر سال به مركز سنجش آموزش پزشكي معرفي نمايدو پذيرش دانشجو بر اساس امتيازات مكتسبه و اولويت انتخاب رشته/محل و منوط به اعلام آن مركز خواهد بود. معرفي متقاضيان واجد شرايط جهت بهره مندي از تسهيلات اين ماده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهي خلاف واقع پس از پذيرش دانشجو ، قبولي فرد كان لم يكن شناخته شده و مسئوليت آن بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد.

 

۳-۲ - در صورتي كه در بين متقاضيان واجد شرايط براي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در يك رشته/محل، امتيازات مكتسبه يكسان باشد معدل بالاتر در اولويت خواهد بود و در صورت برابري امتيازات و معدل كل، هر دو نفر پذيرش خواهند شد.

 

۴-۲ -  درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصيل دانشجويان يك دوره ، افزايش يابد با ارائه تاييديه ازمعاون آموزشي دانشگاه يك نيمسال تحصيلي به حداكثردوران تحصيل اضافه خواهد شد.

 

۵-۲ -  در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد(از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

 

۶-۲ -   دانشگاه ها موظفند حداكثر ۱۰% از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته/ محل هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجويان ممتاز مقطع پايين تر اختصاص دهند.در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده علمي آن ملاك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از ۵ نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي شود.

 

۷-۲ -  ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ،در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه، حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاههاي ديگر اختصاص مي يابد و اولويت پذيرش با دانشجويي است كه امتياز مكتسبه وي بيشتر باشد.

 

۸-۲ -  دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصيل بپردازد و در صورتي كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته همنام  رشته تحصيلي مقطع  قبلي وجود نداشته باشد بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي خواهد بود.

 

۹-۲ -  در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد ، مشمول محروميت يكساله منع شركت در آزمون نخواهد شد ولي نمي تواند مجدداً از تسهيلات با آزمون يا بدون آزمون ويژه استعدادهاي درخشان استفاده نمايد.

 

۱۰-۲ -  دانشجويان مشمول ماده ۲ در مقطع كارداني  فقط يكبار و در مقطع كارشناسي نيز فقط يك مرتبه و آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بلافاصله بعدي خود مي توانند از تسهيلات آموزشي موضوع اين ماده در مقطع بالاتر استفاده نمايند .

 

 ماده ۳ - پذيرش با آزمون

دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند ۱-۳ مي توانند با رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده و با شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.

 

۱-۳- دانشجويان واجد شرايط عبارتند از:  

    الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز ۵۰۰(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

    ج- نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوردر هر يك از سه حيطه المپياد مذكور (به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي ۸۰% نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند( با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

    د - برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه

   هـ - مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

    و- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

    ز- ۵/۲ % پذيرفته شدگان برتركشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي (حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف۴۰نفر در هر آزمون)

 

  ح - رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد:  تا  ۲۰ نفر  پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا ۵۰ نفر پذيرفته شده در هر رشته  دو نفراول كشوري و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از ۵۰ نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري.

 

   ط- ۱۰% برتر فارغ التحصيلان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و بالاتر در هر دانشگاه(حداقل يك نفر)با كسب معدل كل حداقل ۱۷

تبصره: در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد(از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه ميگردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

ي- دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه  وبر اساس دستور العمل اجرايي كه از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ گرديده است.

 

۲-۳- دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند(۱-۳)در مقاطع تحصيلي كارشناسي و بالاتر براي استفاده از مزاياي مقرر در اين ماده مجازند فقط يك نوبت در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت كنند و براي فارغ التحصيلان حائز شرايط، آخرين مصوبات كميسيون موضوع مواد ۲و۳ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  ملاك عمل خواهد بود.

 

۳-۳-  دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند۱-۳ در مقطع كارشناسي بايد در پايان دوره معدل كل حداقل ۱۷ و در مقاطع كارشناسي ارشد وبالاتردر پايان دوره  معدل كل حداقل۱۶ را كسب نمايند .

 

۴-۳-  دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور در بند۱-۳ كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته بيش از يك ترم معدل كمتر از ۱۶، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب  معدل كمتر از ۱۶ ،در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل  كمتر از۱۵ و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از سه ترم معدل كمتر از ۱۵ كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد .

 

۵-۳-  شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد.

۶-۳-  دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي توانند به شرط شركت در آزمون و كسب ۹۰% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا و حداكثرتا ۱۰ درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند.

       الف- اين ظرفيت ، مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذيرش دانشجو) است.

       ب- در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده علمي  آن ملاك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از ۵ نفر حداقل يك نفر پذيرفته مي شود.

      ج- كسب ۹۰% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد،كف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد درخشان بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.

     د- پذيرش و معرفي دانشجويان واجد شرايط به دانشگاه ها توسط مركز سنجش آموزش پزشكي صورت مي گيرد.

      هـ - براي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي و Ph.D داروسازي، كسب حداقل ۴۰ امتياز از حيطه هاي آموزشي ، پژوهشي ،فردي و اجتماعي لازم است كه بالاترين امتياز كسب شده ملاك عمل خواهد بود.

      و- چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در  شيوه نامه اي كه توسط  دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه  خواهد شد.

     ز- در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشگاه ها به صورت سهميه مازاد، دبيرخانه مجاز است حداقل يك نفر از ظرفيت پذيرش آزاد رشته/محل مورد تقاضا كم نموده و آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد.

 

۷-۳- دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي تواننددر هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك مرتبه( اعم از قبولي يا عدم قبولي) مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين تسهيلات بهره مند گردند.

 

۸-۳- فارغ التحصيلان رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي كه مطابق بندهاي ج – هـ- ز- ي در ماده۳ آيين نامه" رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه مي توانند از تسهيلات اين ماده بهره مند شوند.

 

ماده ۴- دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت  قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

 

ماده۵- متقاضيان استفاده از تسهيلات استعداد درخشان، در هر يك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آيين نامه را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيلات ادامه تحصيل در مقطع بالاتر كسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پايين تر الزامي است.

تبصره: متقاضيان واجد شرايط مجازند فقط از يك نوع از تسهيلات(با آزمون يا بدون آزمون)براي پذيرش استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش براي پذيرش در يك سال امكانپذير نمي باشد. اما مي توانند به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.

 

ماده ۶- نحوه اجراي اين آيين نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي تدوين و تنظيم مي گردد.

 

ماده ۷- نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه برعهده معاونت آموزشي  وزارت بوده و در شرح و تفسير مفاد آن،  نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود.

 

اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،۷ ماده و۳ تبصره است در تاريخ ۲۱/۱۰/۸۹   به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان(ورودبدون آزمون و با آزمون) مي گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي  ۹۱-۱۳۹۰ به بعد قابل اجرا مي باشد.

 

توضيحاتي درباره آيين نامه ها و تسهيلات ويژه استعدادهاي درخشان

 

 

۱-     بهره مندي از تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها

در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مصوب ۳/۱۲/۸۷ باشند تا بتوانند از تسهيلات درون دانشگاهي استفاده نمايند.دانشجويان مي توانند ضمن مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه محل تحصيل از جزئيات آيين نامه آگاه شده و در صورت احراز شرايط،عضو دفتر شوند.

 

۲-    بهره مندي از تسهيلات ورود به مقاطع بالاتر ويژه استعدادهاي درخشان:

در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مصوب ۲۱/۱۰/۸۹ باشند تا بتوانند از تسهيلات آن استفاده نمايند.كه شامل ۲ نوع تسهيلات است:

الف- ورود بدون آزمون- اين تسهيلات فقط براي دانشجويان رتبه اول در مقطع كارشناسي بوده كه متقاضي ورود به مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مي باشند و با توجه به ظرفيت محدود پذيرش،دانشجو بايد مطابق ماده ۲ آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل..... وتبصره هاي آن ، شرايط مربوطه را دقيقاً احراز نمايد .(استفاده از اين تسهيلات بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي تا يكسال است. بازه زماني يكسال بر اساس اعلام مركز سنجش آموزش پزشكي خواهد بود. )

*در مورد رتبه هاي اول مقاطع كارداني ملاك شمول افراد ، بر اساس ضوابط و شرايط سازمان سنجش آموزش كشور 
مي باشد.

توجه: در خصوص ورود بدون آزمون معرفي رتبه هاي اول مقطع كارداني به معاونت فني،آماري سازمان سنجش آموزش كشور  و رتبه هاي اول مقطع كارشناسي ناپيوسته به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع خواهد بود.

ب- ورود با آزمون و استفاده از سهميه مربوطه- اين تسهيلات ويزه دانشجوياني است كه شرايط ماده ۳ و
 تبصره هاي  مربوطه  از  آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل.....را احراز نموده اند.(استفاده از اين تسهيلات تا ۲ سال بعد از فارغ التحصيلي است) براي استفاده از اين سهميه در آزمون دستياري پزشكي و دندانپزشكي كسب حداقل ۴۰ امتياز ضروري است كه ارسال و بررسي مدارك بر حسب آزمون، در دبيرخانه مربوطه خواهد بود.

توجه: معرفي افراد واجد شرايط براي آزمون هاي كارشناسي ارشد و Ph.D به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع و در خصوص استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان و ارسال مدارك مربوط به ۴۰ امتياز براي آزمون پذيرش دستيار پزشكي به دبيرخانه هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و براي آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي به دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي خواهد بود.

 

* اطلاعات بيشتر درباره آيين نامه ها را مي توان از طريق سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به نشاني http://edc.behdasht.gov.ir  قسمت آيين نامه ها و بخشنامه ها- آيين نامه هاي استعداد درخشان دريافت نمود.

 

 

 

۳-    در رابطه با تسهيلات سربازي:

كليه واجدين شرايط آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب بنياد ملي نخبگان مي توانند از طريق مراجعه به بنياد به حوزه نظام وظيفه معرفي شده و از تسهيلات آن بهره مند شوند.

 

۴-    در رابطه با تسهيلات اداره طرح:

تسهيلات موجود در اين زمينه سه دسته هستند:

الف- معافيت از طرح دوره عمومي كه فقط شامل گروه هاي زير مي شود: دارندگان رتبه هاي ۱۰-۱ كشوري كنكور سراسري زير گروه تجربي با گواهي سازمان سنجش آموزش كشور- دارندگان مدال طلاي كشوري از المپيادهاي رياضي، فيزيك،شيمي،كامپيوتر و زيست شناسي دانش آموزي با گواهي دبيرخانه مربوطه- دارندگان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع رسيده باشد.- رتبه هاي ۳-۱ كشوري از آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي- جامع پيش كارورزي پزشكي و دستياري پزشكي و دندانپزشكي

 

ب- تسهيلات مربوط به گذراندن طرح :كه فقط شامل طرح دوره عمومي بوده و در اين زمينه بخشنامه كميسيون موضوع مواد ۲و۳ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ ۲۳/۱/۸۸ معتبر مي باشد كه بر اين اساس كليه فارغ التحصيلان ذكور و بانوان مجرد مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان صرفا در سال دوم خدمت مي توانند خدمات موضوع قانون فوق الذكر را در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمان هاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد) به شرط ارائه اعلام نياز از مراكز فوق انجام دهند.

تبصره: خانم هاي متاهل نخبه سال اول خدمات را نيز مي توانند در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمان هاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد) انجام دهند.

 

ج- اجازه شركت در آزمون ورودي مقاطع بالاتربراي يك بار :۱- دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك نوبت در آزمون دوره هاي تخصصي شركت نمايند.۲- فارغ التحصيلان رشته پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي كه حداكثر۳ ماه بعد از فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده اند مجازند در آزمون هاي تخصصي شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستياري ادامه دهند. بديهي است اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس از فراغت از تحصيل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد. ۳- فارغ التحصيلان رشته هاي پيراپزشكي مشمول آيين نامه استعداد درخشان،
 مي توانند بدون محدوديت در آزمون هاي ورودي مقاطع بالاتر شركت نمايند.

 

 

* اطلاعات بيشتر در اين باره را مي توان از طريق بخشنامه شماره ۱۰۶۹۹۲/۷/الف مورخ ۱۷/۳/۸۸ دفتر مديريت منابع انساني وزارت كه به معاونت پشتيباني كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي ابلاغ شده است دريافت نمود.

 
 

>> بازگشت به صفحه قبل