۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

مدیر گروه : دکتر نادر نوابی

 

سرپرست تخصصی: دکتر بهاره حسینی

 

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

الهه کرمی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال دوم

سیندخت نصرتی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال دوم

مهدیه زینلی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال دوم

الهام خالقی دهقان

بیماریهای دهان و تشخیص

سال سوم

ناهید کرباسی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال چهارم

سحر مافی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال چهارم