۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

 

مدیر گروه:دکتر حمیدرضاپوراسلامی

 

 

سرپرست تخصصی:دکتر رضیه شجاعی پور
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

مرضیه پیرزاده اشرف

دندانپزشکی کودکان

سال اول

2

ریحانه آفتابی

دندانپزشکی کودکان

سال اول

3

پریسا جعفری

دندانپزشکی کودکان

سال اول

4

فاطمه مسلمی

دندانپزشکی کودکان

سال دوم

5

جلوه هاشمی نژاد

دندانپزشکی کودکان

سال دوم

6

فرزانه جلالی

دندانپزشکی کودکان

سال سوم

7

محبوبه شکری زاده

دندانپزشکی کودکان

سال سوم

 

 

 

>> بازگشت به صفحه قبل