۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

مدیر گروه:دکتر جواد فاریابی

سرپرست تخصصی:دکتر اکبرشهیدی پیام

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال

3

دکتر سارا رضایی فرید

جراحی دهان،فک وصورت

پنجم

4

دکتر مهسا کیمیایی طلب

جراحی دهان،فک وصورت

پنجم

5

دکتر احمد احراری

جراحی دهان،فک وصورت

چهارم
6

دکتر آرش بهاری بندری

جراحی دهان،فک وصورت

چهارم
7

دکتر سعید نیلی

جراحی دهان،فک وصورت

دوم
8

دکتر مجتبی سلطانیان زاده

جراحی دهان،فک وصورت

دوم
9

دکتر سیاوش مهدی زاده

جراحی دهان،فک وصورت

دوم