۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

مدیر گروه:دکترموسی محمودی

سرپرست تخصصی:دکتر سعید حاج محمدی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

یگانه آریان

جراحی دهان فک و صورت

سال اول

2

سارا سمیعی

جراحی دهان فک و صورت

سال اول

3

سید حمید رضا ابوتراب زاده

جراحی دهان فک و صورت

سال اول

4

علی سعادت پور مقدم

جراحی دهان فک و صورت

سال اول

5

نگین وفایی

جراحی دهان فک و صورت

سال دوم

6

عماد ید شوقی

جراحی دهان فک و صورت

سال دوم

7

سعید نیلی

جراحی دهان فک و صورت

سال چهارم

8

سیاوش مهدی زاده

جراحی دهان فک و صورت

سال چهارم

9

آرش بهاری

جراحی دهان فک و صورت

سال پنجم

10

احمد احراری

جراحی دهان فک و صورت

سال پنجم