۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

 

 

مدیر گروه:دکتر حامد منوچهری فر

سرپرست تخصصی: دکتر آرش شهروان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

فاطمه صادقی

اندودانتیکس

سال اول

2

محمد تکلو

اندودانتیکس

سال اول

3 علی اسلامبول نساج اندودانتیکس سال اول

3

مرضیه کمالی

اندودانتیکس

سال دوم

4

ابراهیم شهدادی

اندودانتیکس

سال دوم

5

مریم درویش

اندودانتیکس

سال دوم

6

ستاره صالحی

اندودانتیکس

سال سوم

7

مینا رنجبر

اندودانتیکس

سال سوم

8

ایمان صمدی

اندودانتیکس

سال سوم

9

آناهیتا صفارزاده

اندودانتیکس

سال چهارم

10

محمد مهدی پنجعلی زاده

اندودانتیکس

سال چهارم

 

 

>> بازگشت به صفحه قبل