۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

مدیر گروه:دکتر الهه مرتضوی

سرپرست تخصصی:دکتر نیلوفر شادمان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

درسا خسروی

دندانپزشکی ترمیمی

سال اول

2

مهسا فتاحی

دندانپزشکی ترمیمی

سال اول

3

ستاره رستمی

دندانپزشکی ترمیمی

سال دوم

4

درآرا درتاج

دندانپزشکی ترمیمی

سال دوم

5

مهرناز یزدان پناه

دندانپزشکی ترمیمی

سال سوم

6

لاله اسدی

دندانپزشکی ترمیمی

سال سوم

7

لیدا لشکری زاده

دندانپزشکی ترمیمی

سال چهارم