۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 مدیر گروه پروتز ثابت: دکتر پرویز امینی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

زهرا رضایی

پروتزهای دندانی

سال اول

2

رویا صدر محمدی

پروتزهای دندانی

سال اول

3

حامد بهرامی

پروتزهای دندانی

سال دوم

4

نشاط آتش پاره

پروتزهای دندانی

سال دوم

5

بهاره سعید

پروتزهای دندانی

سال سوم

6

رضوان دارابی

پروتزهای دندانی

سال سوم

7

سینا آبیاری

پروتزهای دندانی

سال چهارم

8

سعیده صادقی

پروتزهای دندانی

سال چهارم

 

 


>> بازگشت به صفحه قبل