۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

مدیر گروه:دکتر محمد محمدی

سرپرست تخصصی:دکتر فرشته موسی علی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

لیلی زاهدی

پریودانتیکس

سال اول

2

مینا لسانی

پریودانتیکس

سال دوم

3

شهاب فاضلی

پریودانتیکس

سال دوم

4

امیرمحمدیاسائی

پریودانتیکس

سال سوم

5

مهسا جلالی

پریودانتیکس

سال سوم