۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

مدیر گروه : دکتر طیبه ملک محمدی

سرپرست تخصصی: دکتر طیبه ملک محمدی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال

1

دکتر مریم فرزاد

دکتری تخصصی دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

-

2

دکتر مریم عزیز لو

دکتری تخصصی دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

-

3

دکتر زهرا یعقوبی آل

دکتری تخصصی دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

-

4

دکتر نعیمه هاشمی نژاد

دکتری تخصصی دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

-