۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

مدیر گروه : دکتر مرتضی تولایی

سرپرست تخصصی: دکتر مرتضی تولایی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

فاطمه نجمی نوری

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سال سوم

2

نعیمه هاشمی نژاد

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سال چهارم

3

سعیده عابد عصار

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سال پنجم

 

>> بازگشت به صفحه قبل