۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>پاتولوژی دهان،فک و صورت

 

 
 

 

مدیرگروه

دکتر مهسا کلانتری خاندانی

استادیار پاتولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 

 

   

دکتر ملوک ترابی

دانشیار پاتولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 

 

   

دکتر سارا امان پور

استادیار پاتولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 
   

دکتر علی طاهری

استادیار پاتولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 
   

 

 

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل