۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

 

درباره دفتر مطالعات و آموزش پزشکی


 

درباره ما:

این دفتر جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و در راستای سیاستهای معاونت آموزشی دانشگاه مرکز EDC و همکاری ریاست دانشکده با ساختار و شرح وظایف از پیش تعیین شده دائر می باشد.

آدرس  :

انتهای خیابان شفا ، دانشکده دندانپزشکی


تلفن تماس :

 ۳۲۱۱۹۰۲۵

 

>> بازگشت به صفحه قبل