۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

واحدهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

 

واحد پژوهش در آموزش
 

 

 

واحد ارزشیابی
 

 

 

واحد برنامه ریزی آموزشی
 

 

 

واحد آموزش اساتید
 

 

 

واحد هدایت استعداد های درخشان
 

 

 

واحد آموزش پاسخگو

 


 

                                                                                                                                

>> بازگشت به صفحه قبل