۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

دانشکده دندانپزشکی>دفتر مطالعات>واحدها

 

واحدها

 

        واحد پژوهش در آموزش 


         واحد ارزشیابی

 

         واحد برنامه ریزی آموزشی 

 


        واحد آموزش اساتید 

 

 

         واحد هدایت استعدادهای درخشان

 

 

         واحد آموزش پاسخگو

 


 

                                                                                                                                

>> بازگشت به صفحه قبل