۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
 
 

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>ارتودنسی

گروه ارتودنسی

 

مدیر گروه بخش ارتودنسی :
 

·           دكتر فرشته صفریان 

 

  اعضای هیئت علمی گروه :
 

       دکتر نداسینایی

 

     دکتر امین امینیان

 

     دکتر سمانه صادقی

 

     دکتر مرضیه کریمی افشار

 

     دکتر صادق برخوری

 

    دکتر بتول السادات موسوی

 

    دکتر فاطمه عبدی

 

   دکتر سید سجاد حسینی موسی

 

فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :
 

·         ارتودنسی نظری ۱ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

 

·          ارتودنسی نظری ۲ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

 

·         ارتودنسی نظری ۳ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

 

·         ارتودنسی عملی ۱ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

 

·         ارتودنسی عملی ۲ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

 

·         ارتودنسی عملی ۳ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)


.         ارتودنسی نظری ۴ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)