۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>اندودانتیکس       

گروه اندودانتیکس 

 مدیر گروه بخش اندودانتیکس :

 

·         دکتر حامد منوچهری

 

  اعضای هیئت علمی گروه :

·         دکتر مسعود پریرخ

·         دكتر مريم كوزه كناني

·         دکتر آرش شهروان

·         دکتر مریم رئوف

·      دکتر مهسا رازی فر

·       دكتر الهام کرمی

·      دکتر نیما حاتمی

 

 

  فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :

 

·         اندودانتیکس نظری ۱ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

·         اندودانتیکس نظری ۲ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

·         اندودانتیکس نظری ۳ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

·         اندودانتیکس عملی ۱-۱ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

·         اندودانتیکس عملی ۲-۱ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

·         اندودانتیکس عملی ۲ (۲ واحد: ۶۸ ساعت)

·         اندودانتیکس عملی ۱-۳ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

·         اندودانتیکس عملی ۲-۳ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

·         اندودانتیکس عملی ۴ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)
 

  دوره تخصصی اندودانتیکس:

 اندودانتيكس يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريهاي پالپ و پري  آپيكال به منظور نگهداري دندان ها 

مي باشد و در صورت اتمام موفقيت آميز دوره دانشگاهي به دريافت گواهي نامه تخصصي  مي انجامد . دانش آموختگاني كه در امتحان دانش نامه تخصصي 

كه توسط مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت ، درمانوآموزش  پزشكي طراحي و برگزار مي شود، توفيق داشته باشند به اخذ مدرك دانشنامه تخصصي نايل مي 

گردنددانش آموختگان  دوره تخصصي رشته اندودانتيكس بايد توانايي هاي زير را كسب نموده باشند:

·         پيشگيري از ايجاد بيماريهاي پالپ و پري آپيكال

·         مهارت در تشخيص بيماريهاي پالپ و پري آپيكال

·         مهارت در درمان بيماريهاي پالپ و پري آپيكال

·         مهارت در درمان جامع بيماران با همكاري ساير متخصصين دندانپزشكي

·         مهارت در كنترل و درمان دندان هاي ضربه ديده

·         مهارت در انجام درمان هاي جراحي پري راديكولر

·         مهارت آموزش و پژوهش در رشته اندودانتيكس و دستيابي به منابع علمي

·         فكر تحليلي و نقد و بررسي موارد درماني، متون و مقالات علمي  طول دوره تخصصي اندودانتيكس ۳ سال و به صورت تمام وقت طبق آيين نامه و مقررات شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي مي باشد.

·         نظام آموزشي دوره تخصصي رشته اندودانتيكس به صورت سالي و در مورد دروس به صورت ساعتي مي باشد . انواع دروس به شكل نظري، عملي، نظري عملي و كارگاهي تنظيم شده اند كه در قالب دروس علوم پايه ، وابسته و تخصصي ارايه مي گردند.
 

  افتخارات كسب شده توسط رزيدنتها :

·         نفر اول بورد سال ۱۳۸۷

·         نفر سوم بورد سال۱۳۸۷

 

           >> بازگشت به صفحه قبل