۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>اندودانتیکس        

 

 

 

مدیر گروه

دکتر حامد منوچهری فر

استادیار اندودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 290

 

   

دکتر مسعود پریرخ

استاد ممتاز اندودانتیکس

پست الکترونیک:m_parirokh@kmu.ac.ir

تلفن تماس :داخلی290

   

دکتر مریم کوزه کنانی

دانشیار اندودانتیکس

پست الکترونیک:m_kuzekanani@kmu.ac.ir

تلفن تماس داخلی:290

دکتر آرش شهروان

استاد اندودانتیکس

پست الکترونیک:a.shahravan@kmu.ac.ir

تلفن تماس :داخلی290

 

   

دکتر مریم رئوف

دانشیار اندودانتیکس

پست الکترونیک:mraoof@kmu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی290

   
 

دکتر مهسا رازی فر

استادیارا ندودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی290

 

 

دکتر نیما حاتمی

استادیار اندودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 290

 

   

دکتر رحیم فریدونی

استادیار اندودانتیکس

پست الکترونیک :

تلفن تماس :داخلی 290

 

 

   
 

دکتر مهردادشهسواری پور

استادیار اندودانتیکس

پست الکترونیک

تلفن تماس داخلی:290

 

  

 

 

 

 

 

  

           >> بازگشت به صفحه قبل