۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>پروتزثابت
 


گروه پروتزهای دندانی

 

 

مدیر گروه بخش پروتز ثابت :


·         دکتر پرویز امینی
 

   اعضای هیئت علمی گروه :

             دكتر سيد علي اوليا

·            دکتر زینب سعیدی

·            دکتر شهرزادطاهری        

              دکتر ساناز بهراد

   دکتر سینا صفری

  دکتر سید ابوطالب حسینی

   دکتر مهسا خداپرست

    دکتر ایمان شفیعی

   دکتر سمیرا صوفی آبادی


         
 

  فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :

      ·         پروتز ثابت نظری  ۱   (۱واحد ۱۷ ساعت)

      ·         پروتز ثابت نظری  ۲   (۱ واحد ۱۷ساعت)

      ·         پروتز ثابت نظری  ۱   (۳واحد ۱۷ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی۱-۱(۲ واحد ۶۸ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی۲-۱(۲ واحد ۶۸ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی  ۲ (۲ واحد ۶۸ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی ۳  (۲ واحد ۶۸ ساعت)     

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل