۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>گروه پریودنتولوژِی

 

 

مدیر گروه

دکتر محمد محمدی

استادیار پریودنتولوژی

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی288

   

دکتر فرشته موسی علی

استادیار پریودنتولوژی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

   

دکتر نازیلا لشکری زاده بمی

استادیار پریودنتولوژی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

 

   

دکتر محدثه عرب سلغار

استادیار پریودنتولوژی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

 

 

   

فاطمه احراری

استادیار پریودنتولوژی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

 

 

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل