۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

درباره دانشکده>کادرمدیریتی>معاون پژوهشی

 

معاون پژوهشی


دکتر ملوک ترابی

درجه علمی:متخصص پاتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن:۳۲۱۱۹۰۲۵

پست الکترونیک: m_torabi@kmu.ac.ir

 

 شرح وظایف :     

     

 •  بررسی لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
   
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
   
 •  تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی سالانه دانشگاه
   
 •  اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
   
 •  همکاری در ارئه خدمات علمی،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها وکنفرانس های علمی کلیه امور قراردادهای

         تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
 

 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی
   
 •  نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه،کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی
   
 •   برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیآت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
   
 •  تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت

        و بلند مدت  برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 

 •  بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح درهیأت رییسه

 

بازگشت به صفحه قبل