۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي


درباره دانشکده>کادرمدیریتی>مدیرامور عمومی
 

 

 


 

مدیر امور اداری

مهندس رضا عمادیان

تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت تشکیلات و روشها

تلفن:۳۲۱۱۹۰۲۷

پست الکترونیک: rr.emadian@kmu.ac.i

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف

 

 •  نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي 
 •  صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
 • سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي 
 • تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن                                    
 • صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط 
 • نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه 
 • شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم
 •  جهت ارائه به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
 • تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه
 •   به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن 
 • انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان   متبوع با همكاري واحد كارگزيني 
 • تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .
 •  برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي 
 •  اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر 
 •  پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات 
 • اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري 
 • تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق 
 •  نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان 
 • نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان
 •  جهت صدور حكم حقوقي مربوطه 
 •  همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي 
 •  نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه 
 • نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد 
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان 
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق