۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

 

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>گروه جراحی دهان ، فک و صورت

 

 

 

 

مدیر گروه

دکتر موسی محمودی

استادیار جراحی فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی275

 

دکتر سورنا فردیسی

استادیار جراحی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی 275

 

   

دکتر سعید حاج محمدی

استادیار جراحی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 275

 

 

   

دکتر هدی مهرابی زاده هنرمند

مربی جراحی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 275

 

 

   
    

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل