۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

 

 


 

 

مدیرگروه

مرتضی تولایی

Phdدندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

 

 

 

دکتر مریم فرزادمقدم

Phdدندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

 

 

   

دکتر فرشته عمرانی

مربی -دندانپزشک

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 243

 

 

   
 

دکتر محمدرضا سیف الدینی

مربی-دندانپزشک

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی243

   

 

  

 

   

                     

           >> بازگشت به صفحه قبل