۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>دندانپزشکی ترمیمی

  گروه دندانپزشکی ترمیمی


                                                         

 


مدیر گروه بخش دندانپزشکی ترمیمی :

  .دکتر الهه مرتضوی لاهیجانی


 اعضای هیئت علمی گروه :

 

·  دکتر علی اسکندری زاده

·  دكنر نیلوفر شادمان

·  دکتر نفیسه علم آموز 

·  دکتر راضیه حسینی فر 

· دکتر مریم مفیدی 

· دکتر محدثه ابوحیدری

 

فهرست دروس نظری در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی:


· دندانپزشکی ترمیمی نظری  ۱ (۱ واحد ۱۷ ساعت )

· دندانپزشکی ترمیمی نظری  ۲ (۱ واحد ۱۷ ساعت )

· دندانپزشکی ترمیمی نظری  ۳ (۱ واحد ۱۷ ساعت )

· دندانپزشکی ترمیمی عملی ۱ (۲ واحد ۶۸ ساعت   )

· دندانپزشکی ترمیمی عملی ۲ (۱ واحد ۳۴ ساعت   )

· دندانپزشکی ترمیمی عملی۱-۳ (۱ واحد ۳۴ ساعت )

· دندانپزشکی ترمیمی عملی۲-۳ (۱ واحد ۳۴ ساعت )

· دندانپزشکی ترمیمی عملی۱-۴ (۱ واحد ۳۴ ساعت )

· دندانپزشکی ترمیمی عملی ۲-۴ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

 

           >> بازگشت به صفحه قبل