۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
 دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی.>رادیولوژی دهان،فک و صورت  

 

 

 

گروه رادیولوژی

 


 

مدیر گروه بخش رادیولوژی :

 

        ·         دکتر جهانگیر حقانی
 

      اعضای هیئت علمی گروه :

       

        ·         دكتر سوده محسنی

 

        ·         دكنر محمود زراعت زاده 

       
        ·        دکتر منصوره دریجانی

        

        ·        دکتر محمود افصحی

 

        ·       دکتر حامد ابراهیم نژاد

 

 

  فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :

 

      ·         رادیولوژی دهان نظری۱ (۱ واحد ۱۷ ساعت )

      ·         رادیولوژی دهان نظری۲ (۱ واحد ۱۷ ساعت )

      ·         رادیولوژی دهان نظری۳ (۱ واحد ۱۷ ساعت )

      ·         رادیولوژی دهان عملی۱ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

      ·         رادیولوژی دهان عملی۲ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

      ·         رادیولوژی دهان عملی۳ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

 

           >> بازگشت به صفحه قبل