۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

ریاست دانشکده

 

ریاست دانشکده دندانپزشکی
 

دکتر علی اسکندری زاده

استاد ترمیمی

 

سوابق اجرایی، علمی

 

تلفن : ۳۲۱۱8074- ۰۳۴

فکس:

۳۲۱۱۸۰۷۳- ۰۳۴
پست الکترونیک :

a_eskandarizadeh@kmu.ac.ir

 

 

 

>> بازگشت به صفحه قبل