گروه دندانپزشکی کودکان

 

                                                                

 
 مدیر گروه
بخش دندانپزشکی کودکان :

·         دکتر الهام فرخ گیسور

        اعضای هیئت علمی گروه :

·         دکتر حمید رضا پوراسلامی

·         دکتر رضیه شجاعی پور

·         دکتر لیلی شفیعی

·         دكتر فاطمه السادات سجادی

·         دکتر فاطمه جهانی مقدم

·         دکتر آزاده حری

      ·     دکتر زهرا سالاری

·         دکتر هدی شمس الدین

     فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :

·         دندانپزشکی کودکان نظری1 (1 واحد 17 ساعت )

·         دندانپزشکی کودکان نظری2 (1 واحد 17 ساعت )

·         دندانپزشکی کودکان نظری3 (1 واحد 17 ساعت )

·         دندانپزشکی کودکان عملی1 (1 واحد 34 ساعت)

·         دندانپزشکی کودکان عملی2 (2 واحد 68 ساعت)

·         دندانپزشکی کودکان عملی3 (2 واحد 68 ساعت)